GELİRLER

Belediyenin tüm gelirlerinin tesbit, tarh, tahakkuk ve tahsil edildiği birimdir.
Belediye gelirleri 4 ana grupta toplanır.

1- Öz gelirler
2- Devlet gelirlerinden ayrılan paylar
3- Devlet yardımları
4- Borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler


1-ÖZ GELİRLER

Öz gelirler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Yasasına dayanır.
2464 sayılı kanunla;
a) Bizzat mükelleflerin beyanı veya ilgili kurumun tespiti ile en çok kullanılan gelir türleri;

- Çevre Temizlik Vergisi
- İlan ve Reklam Vergisi
- Eğlence Vergisi
- Yangın Sigorta Vergisi
- İşgal Harcı
- Sağlık Belgesi Harcı
- Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
- Bina İnşaat Harcı
- Kayıt Suret Harcı
- Muayene Ruhsat Rapor Harcı
- İmar Harcları
- İşyeri Açma İzni Harcı
- Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
- Yol Harcamalarına Katılma Payı

b) Aracı kurumlar tarafından fatura bedellerinden tahsil edilerek ödenen paylar

- Akaryakıt Tüketim Vergisi
- Haberleşme Vergisi
- Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Emlak Vergisi

1319 sayılı Emlak Vergisi Vergisi Kanununa göre tahsil edilmektedir.

Yeni bir Gayrimenkul satın aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde ve gayrimenkulun kullanım şekli değiştiğinde yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz.

- Bina vergisi (Bina Bildirim Formu) Gayrimenkulun kullanım şekli meskenden işyerine veya işyerinden meskene dönüştüğünde süresi içerisinde emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

- Arsa vergisi (Arsa Bildirim Formu)

- Arazi vergisinden oluşur. (Arazi Bildirim Formu


Cevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi gereği tahsil edilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız.

Açıklamalar;

1. Oranlar :

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun Uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Belediyemizde uygulanan emlak vergisi oranları aşağıda belirtilmiştir;

Mesken binalarda binde 2

İşyeri veya diğer şekilde kullanılan binalarda binde 4

Arsalarda binde 6 oranında uygulanmaktadır.


2. Ödeme miktarı :

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır.

3. Ceza :

Ödeme süreleri içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı tatbik edilmektedir. (2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık %1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

4. Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

5. Emlak Vergisi ödeme yapılacak yerler :

Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri
Posta Çek Hesabı                                                            : 232878
Vakıflar Bankası Hasanpaşa Şubesi İBAN Hesap No             : TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

Elektronik Adres                                                              : https://www.kadikoy.bel.tr/ebld 

Telefonla borç öğrenme ve ödeme                                    : 0 216 444 55 22

Diğer Anlaşmalı Bankalar                                                  : Denizbank, Finansbank, Halkbank, ING Bank, Şekerbank,

                                                                                       Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Vakıf Bank


6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken:

- Tapu ve kimlik fotokopisi
- İntikaller için veraset ilamı sureti
- Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar :

Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30 maddesi istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

8. Emlak Vergisinde Muafiyet :

Emlak vergisi kanunu 8. maddesine göre emlak vergisinden istisna olunabilmesi için;

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, ( Vergi Dairesi, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur aktif geliri bulunmadıklarını onaylatmaları gereklidir.)

- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,

- Gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması , (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmez. Bu koşullara uygun olduklarını gösterir formu ilgili belediyeye ibraz ederek bir kereye mahsus bu işlemi yaptırmaları gerekir.

Yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

 9. Emeklilere ait işlemler (Emekli Formu)

- Emekli, gazi ve şehit eşleri için Emekli Formu için tıklayınız. 
- Hiçbir geliri olmayanlara tanına muafiyet için Hiçbir Geliri Olmayanların Muafiyet Formuna tıklayınız.

10. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

12. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır?

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır. 

13. Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı :

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.
Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız.

14. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren “Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde, içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar. ”şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak cevre temizlik vergisi ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır. İş yerlerinin belediyemiz de bulunan kayıtları devam etmektedir.

15. Oranlar :

2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlenme oranı kadar artırılarak tahakkuk ettirilir.

16. Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir.

17. Ceza :

Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 51 Maddesine göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı alınır. (2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık %1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

18. Belgeler :

- Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi,
- Kiracılar için kira kontratı, kimlik fotokopisi,
- Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

19. Çevre Temizlik Vergisi ödeme yapılacak yerler :

Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri
Posta Çek Hesabı                                                             : 110815
Vakıflar Bankası Hasanpaşa Şubesi İBAN Hesap No               : TR 9000 0150 0158 0072 9471 4348

Elektronik Adres                                                               : https://www.kadikoy.bel.tr/ebld 

Telefonla borç öğrenme ve ödeme                                      : 0 216 444 55 22

Diğer Anlaşmalı Bankalar                                                   : Denizbank, Finansbank, Halkbank, ING Bank, Şekerbank,

                                                                                        Türkiye Ekonomi Bankası (TEB),  Vakıf Bank

20. Boş İşyeri Niteliğindeki Gayrimenkul İçin Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir?

Boş binalarda çevre temizlik vergisi alınmamaktadır. Ancak mal sahibi söz konusu gayrimenkulun boş olduğuna dair dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

21. Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

 

22.Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

2.DEVLET GELİRLERİNDEN AYRILAN PAYLAR

1981 yılında çıkarılan 2380 sayılı Yasa ile genel bütçe gelirleri tahsilatının % 5'inin belediyelere verilmesi hükme bağlanmıştı.

1984 yılında 3004 sayılı Yasa ile bu oran % 10.30'a çıkarılmıştır.
1986 yılında 3239 sayılı sayılı Yasa ile 1986 yılı için 8.55, diğer yıllar için 9.25 olarak belirlenmiştir.
4629 sayılı Kanunun 3. ncü maddesi ile bu pay % 6 olarak değiştirilmiştir.

3. DEVLET YARDIMLARI

Bu kaynak çeşitli fonlarla ve yardımları kapsar.

4- BORÇLANMALAR, CEZALAR VE DİĞER GELİRLER

- Belediye Bütçe kararnamesindeki yetkiye istinaden gerekli hallerde belediye başkanı borçlanma yapabilir.
- 5393 sayılı Belediye Kanunununun 34 maddesi gereği Belediye encümenince para cezası uygulanır.