Acıbadem, Koşuyolu ve Hasanpaşa Mahallelerine İlişkin İmar Planı Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme


Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa Mahallelerinin tamamı ve Rasimpaşa Mahallesinin küçük bir kısmını kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 30.11.2022 tarihinde onaylanmış, 01.03.2023 tarihinde Başkanlığımıza iletilmiştir. 

 

30.11.2022 onaylı  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 03.03.2023 – 03.04.2023 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca askıya çıkarılmış olup askı süresinde İBB’ye bine yakın itiraz iletildiği bilgisi şifahen öğrenilmiştir. 

 

29.08.2023 tarihinde İBB, Şehir Planlama Müdürlüğü ile söz konusu itirazlarla ilgili toplantı yapılmış ve bu itirazların değerlendirilmek üzere Eylül ayında İBB Meclisine iletileceği bilgisi edinilmiştir. 

 

Söz konusu 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planının hazırlanması sürecinde (1/5000 ölçekli plan onaylanarak Başkanlığımıza iletilmeden önce) 1/1000 ölçekli plan için yapılması gereken analiz, tespit ve raporlama çalışması Planlama Ekibimizce tamamlandığı için, 1/5000 ölçekli plan Başkanlığımıza iletilir iletilmez 1/1000 ölçekli plan için (yasal olarak alınması gereken) altmış dört (64) adet kurum/ kuruluştan ön görüşler ile gerekli bilgi/belgeler 07.03.2023 tarihli yazımız ile talep edilerek 1/1000 ölçekli plan hazırlanmaya başlanmıştır. 

 

Yukarıda bahsi geçen  1/1000 ölçekli planların hazırlanmasına temel olan (üst) 1/5000 ölçekli plana yapılan itirazların değerlendirilerek planın kesinleşmesi beklenmeden 1/1000 ölçekli plan çalışmasının büyük bir kısmı tamamlanmış olup kısa sürede ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine iletilecektir. Kurum görüşleri tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Kadıköy Belediye Meclisi’ne sunulacaktır.

 

1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının revize edilmesi sürecinde Başkanlığımızca eski yapı stokunun ve güncel arazi kullanım verilerinin dikkate alınarak; dönüşümün sağlanabilmesi yönünde plan kararları üretilmesi İBB’den talep edilmiş olup 1/1000 ölçekli planlar hazırlanırken de; binaların depreme dayanaklı olacak şekilde yenilenebilmesi için 1/5000 ölçekli planın verdiği yoğunluk değerlerinin üst sınırı esas alınmaktadır. 

 

30.11.2022 onaylı 1/5000 ölçekli planda belirlenen nüfus yoğunluklarına göre 1/1000 ölçekli planda (her parsel özelinde çalışma yapılarak) bölgedeki parsellerin inşaat alanlarının dönüşüme imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Bununla birlikte 1/5000 ölçekli plana askı süresi içinde verilen itiraz dilekçeleri nedeniyle;

 

  • Yoğunluk kararları, 

 

  • Plan notları (özellikle İBB İmar Komisyonunca iptal edilen çatı katında bağımsız bölüm yapılmasına ilişkin plan hükmü)

 

  • T2 Ticaret Alanı yapılanma koşulları,

 

  • Gazhane Çevresindeki kurul kararı gereği verilen kararlar

 

gibi itirazların İBB Meclisi’nce karara bağlanarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılması halinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan kararlarında da revizyon yapılması gerekecektir.

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi; İlçe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerince aynen ya da tadilen kabul edilerek, onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sayfayı Paylaş
Kapat

Mesut Kösedağı

Kadıköy Belediye Başkanı